Nowe zasady przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK

Nowe zasady przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK (link otworzy duże zdjęcie)

Informujemy, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącym się przy ul. Chrobrego 21 w Gnieźnie bez opłat przyjmowane są odpady komunalne wyłącznie od mieszkańców Miasta Gniezna z nieruchomości zamieszkałych, w soboty od 8.00 do 14.00 oraz dodatkowo w każdy piątek, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, w godzinach od 15.00 do 17.00. Od 1 września planowane jest natomiast wprowadzenie oświadczeń o rodzaju i ilości dostarczanych odpadów.

Wprowadzenie oświadczeń było konieczne ze względu na coraz częstsze przypadki dostarczania do PSZOK odpadów komunalnych przez osoby spoza miasta Gniezna oraz przez przedsiębiorców (odpady z prowadzonej działalności gospodarczej), czyli przez osoby do tego nieuprawnione. Oświadczenia te będą weryfikowane przez pracowników firmy URBIS przy współpracy ze Strażą Miejską.

Przypominamy, że PSZOK przyjmuje wyłącznie wysegregowane odpady komunalne (szkło, plastik, metale, złom, odpady wielkogabarytowe – (tapczany, szafy), odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1m3, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -(lodówki, pralki, TV), zużyte opony pojazdów osobowych - do 5 sztuk, baterie, przeterminowane leki, odpady zielone - do 10 worków o pojemności 120 l).

Odpady w PSZOK przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców Miasta Gniezna, którzy są objęci systemem zbiórki odpadów i złożyli deklaracje, a także opłacają regularnie „opłatę śmieciową”.

Niedopuszczalne jest nieodpłatne dostarczanie odpadów do PSZOK przez przedsiębiorców wytwarzających odpady w wyniku prowadzonej działalności zarówno na rzecz innych podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Chodzi o odpady budowlane powstałe w wyniku świadczenia usług remontowych, odpady mechaniki samochodowej - elementy pojazdów samochodowych, powstałe w wyniku naprawy pojazdów czy odpady zielone powstałe w wyniku świadczenia usług ogrodniczych.

Podmioty gospodarcze wytwarzające odpady w wyniku prowadzonej działalności powinny mieć podpisane stosowne umowy z odbiorcami odpadów lub zamawiać odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów na zasadach komercyjnych.

Wprowadzenie oświadczeń ma wyeliminować dostarczanie odpadów do PSZOK przez podmioty do tego nieuprawnione. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość podczas wypełniania formularzy, gdyż działania te mają na celu jedynie ograniczenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów ponoszonych przez mieszkańców miasta Gniezna.

Opublikowano: 19 września 2017 11:35

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Oświadczenie o rodzaju i ilości dostarczanych odpadów. [227.07 KB]

Wyświetleń: 1252

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM