Program „Piecyk 2017” – dofinansowanie dla osób fizycznych

Logo WFOŚiGW (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamieścił Regulamin naboru oraz wykaz dokumentów wymaganych do złożenia w naborze wniosków.

Wzory dokumentów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wfosgw.poznan.pl w dniu ogłoszenia naboru, tj. 16 sierpnia 2017 r. o godz. 8.00.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje 16.08.2017 roku ogłoszenie naboru wniosków w ramach programu „Piecyk – 2017” na dofinansowanie dla osób fizycznych wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych.


Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez modernizację/wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2). Osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40% na pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych na modernizację/wymianę źródeł ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u., w tym zakup i montaż:
- kotłów olejowych,
- kotłów gazowych,
- kotłów gazowo – olejowych,
- ogrzewania elektrycznego,
- wymiennika ciepła/więzła cieplnego,
- kotłów na paliwa stałe,
przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi – muszą one spełniać następujące warunki:
- posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważny, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą
- spełniać wymagania klasy 5.

Warunki pomocy finansowej
1) Oprocentowanie w wysokości 0,5 s.r.w. w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8 %
 w stosunku rocznym. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach miesięcznych.
2) Minimalny okres spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 lata od wypłaty ostatniej transzy pożyczki. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, nie będzie ona podlegać umorzeniu.
3) Maksymalny okres trwania umowy pożyczki wynosi 15 lat od daty jej zawarcia.
4) Karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż 3 miesiące od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki.
5) Pożyczka może podlegać częściowemu umorzeniu po spłacie 60% wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach wskazanych w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, który zamieszczony będzie na stronie internetowej Funduszu.
6) Wypłata pierwszej transzy pożyczki nastąpi nie wcześniej, niż po przedłożeniu faktury wystawionej przez wykonawcę przedsięwzięcia.
7) W przypadkach, gdy pomoc finansowa stanowi pomoc publiczną, udzielana będzie zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Więcej informacji:
www.wfosgw.poznan.pl

Opublikowano: 11 sierpnia 2017 06:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 697

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM