Komunikat w sprawie kryteriów przyjmowania do szkół podstawowych

Prezydent Miasta Gniezna informuje o kryteriach branych pod uwagę oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 roku. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno:

Uchwałą Nr XXXIV/352/2017 Rady Miasta Gniezna z 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Rada Miasta ustaliła:

1. Kryteria przyjmowania dzieci do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym:
1) kandydat zamieszkuje na terenie Miasta Gniezna - 16 pkt.;
2) posiadanie przez kandydata rodzeństwa w szkole podstawowej, do których składany jest wniosek – 5 pkt.;
3) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Gniezna – 4 pkt.;
4) zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców kandydata u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej – 3 pkt.;
5) ukończenie przez co najmniej jednego z rodziców kandydata szkoły podstawowej do której przeprowadzana jest rekrutacja – 2 pkt.;
6) posiadanie przez kandydata członka rodziny zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do której przeprowadzana jest rekrutacja – 1 pkt.

oraz określiła

2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:
1) oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkaniu na terenie Miasta Gniezna;
2) oświadczenie rodziców kandydata o posiadaniu dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej do których jest składany wniosek;
3) oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu przez niego do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Gniezna;
4) oświadczenie co najmniej jednego z rodziców kandydata o zatrudnieniu u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej;
5) oświadczenie co najmniej jednego z rodziców kandydata o ukończeniu szkoły podstawowej do której przeprowadzana jest rekrutacja;
6) oświadczenie rodziców kandydata o posiadaniu członka rodziny zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do której przeprowadzana jest rekrutacja.

Powyższe kryteria stosuje się również w postępowaniu uzupełniającym.

Opublikowano: 14 marca 2017 09:27

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 662

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM