Komunikat w sprawie kryteriów przyjmowania do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli (link otworzy duże zdjęcie)

Prezydent Miasta Gniezna informuje o kryteriach branych pod uwagę oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 roku. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno:

Uchwałą Nr XXXIV/351/2017 Rady Miasta Gniezna z 22 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów. Rada Miasta ustaliła:

1. Kryteria przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartość punktową na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
1) kandydat obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica pracującego samotnie wychowującego lub uczącego się w trybie dziennym - 25 pkt;
2) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 15 pkt;
3) kandydat, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, w przedszkolu pierwszego wyboru - 8 pkt;
4) liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w przedszkolu - za każdą zadeklarowaną godzinę powyżej 5 godzin 1 pkt, maksymalnie 6 pkt.
5) kandydat, którego rodzeństwo uczęszczało do przedszkola pierwszego wyboru - 4 pkt;
6) kandydat uczęszczający do innego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przeprowadzana jest rekrutacja - 2 pkt;

oraz określiła

2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:
1) oświadczenie obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica pracującego samotnie wychowującego dziecko lub uczącego się w trybie dziennym;
2) dokument potwierdzający objęcie kandydata lub jego rodzica/ów nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;
3) oświadczenie rodzica/ów o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w przedszkolu pierwszego wyboru;
4) oświadczenie rodzica/ów - deklarowana liczba godzin pobytu kandydata w przedszkolu;
5) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru;
6) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu kandydata do innego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przeprowadzana jest rekrutacja.

Powyższe kryteria stosuje się również w postępowaniu uzupełniającym.

Opublikowano: 16 marca 2017 12:19

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gniezno na rok szkolny 2017/2018. [238.38 KB]

Wyświetleń: 1152

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM