Zanim chwycisz za siekierę...

 (link otworzy duże zdjęcie)

1 stycznia 2017 r. weszła w życie zmieniona Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), regulująca m. in. sprawy wycinki drzew i krzewów w prywatnych posesjach. Osoba fizyczna nie musi już uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości stanowiącej jej własność pod warunkiem, że ich wycięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 3a Ustawy o ochronie przyrody).
Zgodnie z nowymi przepisami (art. 83f ust. 3b), ustawodawca znosi również wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

W sytuacji gdy, zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy np. budowę budynku usługowego, warsztatowego, budynku pod wynajem w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na tej działce lub miejsca parkingowego dla klientów to w takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów z tym zastrzeżeniem , że zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody znosi również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2.

Uzyskiwanie zezwolenia na wycinkę tak jak dotychczas dotyczy też działkowców. Użytkownik działki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest jej właścicielem w związku z czym, tak jak dotychczas musi złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę wraz ze zgodą na nią Zarządu ROD.


A co w przypadku rolników?

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3a Ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usuniecie drzewa i krzewu nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie. Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać za spełniony. Ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej), konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Przykładowo, usuniecie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Jeżeli więc rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoły, nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.
Należy także zauważyć, że nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadziła dodatkowe, niezależne od ww. (art. 83f ust. 1 pkt. 3a Ustawy o ochronie przyrody) zwolnienie rolników z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu, jakim jest zwolnienie dotyczące drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (art. 83f ust. 1 pkt. 3b Ustawy o ochronie przyrody). Rolnik, który może wykazać, że usuwa drzewa/krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, także nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie.
Nowy pkt. 3b art. 83f ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody wskazuje, że zezwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Rolnik, bez względu na położenie nieruchomości, gatunek oraz wymiary drzew, może więc je usunąć z gruntu rolnego w celu
wprowadzenia na ten grunt upraw rolnych.

Wycinka a ochrona konserwatorska

Jeżeli nieruchomość lub zieleń rosnąca na danej nieruchomości jest objęta ochroną konserwatorską wycięcia drzew lub krzewów wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wycinka a ochrona przyrody

Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183).

Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki. Prosimy zwrócić szczególną na obecność zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie.
Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.

Przypominamy

Zezwolenie musi być nadal uzyskiwane, gdy nieruchomość stanowi własność podmiotów innych niż osoby fizyczne np. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi i którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także gdy nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej, a usunięcie dokonywane jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pozostałe zmiany ustawy o ochronie przyrody wprowadzają :

1) uchylenie obowiązku uzgodnienia decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (art. 83a Ustawy o ochronie przyrody);

2) rozszerzenie katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz ustanowienie kompetencji dla rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (w art. 83f ust.1 a i 1 b Ustawy o ochronie przyrody);

3) przyznania radzie gminy dodatkowych kompetencji do określania, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia maksymalnej wysokości tych stawek (art. 85 ust. 4a Ustawy o ochronie przyrody), które aktualnie wynoszą:
• 500 zł za jeden cm obwodu drzewa mierzonym na wysokości 130 cm,
• 200 zł za m2 krzewu;

4) rozszerzenie katalogu wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów (art.86 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie przyrody) i ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (art. 86 ust.1a ustawy o ochronie przyrody);
Zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 80 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew), jeżeli to usunięcie dokonywane jest w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się także opłat za usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) określenie sposobu ustalania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie lub zniszczenie drzewa lub krzewu w przypadku, gdy jego usunięcie jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty (art. 89 Ustawy o ochronie przyrody).

CZYTAJ WIĘCEJ:
http://www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-dotyczace-zadrzewien

Opublikowano: 23 lutego 2017 08:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1022

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM