Program KAWKA - ogłoszenie o naborze

beznazwy3.jpg

Przypominamy, że trwa nabór wniosków na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji opartych na paliwie stałym i zastąpienie ich poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie gazowe w ramach Programu „KAWKA” Wnioski można składać do 31 marca 2017r.


Miasto Gniezno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Gniezna na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie miasta Gniezna według zasad określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/141/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015 r.

Rodzaje zadań, na które może być udzielana dotacja celowa

Dotacja celowa może być udzielona na trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go poprzez:

1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

2. ogrzewaniem gazowym.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów.

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

1. podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w szczególności:

  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy,

2. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji może wynosić maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż:

1. budynki wielolokalowe

  • w lokalach z istniejącą instalacją c.o. górny limit dofinansowania wynosi 2.500,00 zł na lokal,
  • w lokalach bez instalacji c.o. górny limit dofinansowania wynosi 4.000,00 zł na lokal,

2. budynki jednolokalowe

  • w budynkach z istniejącą instalacją c.o. górny limit dofinansowania wynosi 3.500,00 zł na budynek,
  • w budynkach bez instalacji c.o. górny limit dofinansowania wynosi 5.000,00 zł na budynek.

Przez koszty kwalifikowane rozumie się koszty netto (bez podatku VAT). Wysokość dotacji zostanie dokładnie określona w umowie. Dotacja może być udzielana na zakres prac zrealizowanych po podpisaniu umowy. Koszty kwalifikowane poniesione przed datą zawarcia umowy mogą zostać uznane za wkład własny.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:

1. wnioski można składać w dniach od 2 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.,

2. wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, ul. Lecha 6 lub pocztą na adres ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno,

3. datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie,

4. druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6, II piętro, pokój 47,

5. złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Ocena wniosków, umowy o udzielenie dotacji, rozliczenie dotacji:

1. wnioski wraz z załącznikami oceniane będą pod względem formalnym t.j.: terminu złożenia, poprawności wypełnienia, złożenia wymaganych załączników,

2. wnioski nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione pod względem efektywności wg. kryteriów określonych w Regulaminie i umieszczone na liście rankingowej,

3. przyznawanie dotacji będzie realizowane do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta Gniezna w roku 2017 tj. do kwoty 324.000,00 zł (środki te pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu),

4. podstawą do przekazania środków z udzielonej dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Gniezno i Wnioskodawcą,

5. wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie i Regulaminie,

6. po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedkłada Miastu rozliczenie dotacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania lecz nie później niż do 14 października 2017 r.,

7. środki finansowe wypłacone zostaną po sprawdzeniu wykonania zadania i uznaniu rozliczenia za prawidłowe, zgodnie z umową i Regulaminem.

Informacje i wyjaśnienia dodatkowe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielenia dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6, pokój nr 47 lub pod numerami tel. (61) 426 04 75, (61) 426 04 76, (61) 426 04 77.

Opublikowano: 22 lutego 2017 10:10

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

Regulamin [317.92 KB]

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna przez zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie gazowe dla wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, [112.91 KB]

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna przez zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie gazowe dla wnioskodawcy niebędącego przedsiębiorcą, [110.01 KB]

Pełnomocnictwo zbiorowe [213.5 KB]

Pełnomocnictwo pojedyńcze [104.16 KB]

Formularz rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna [107.58 KB]

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie [94.87 KB]

Oświadczenie o pomocy de minimis dla sektora nierolnego [512.57 KB]

Wyświetleń: 1045

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM