Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykułów: 12089

Odwiedzających: 14916718
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
XXXIX Sesja Rady Miasta Gniezna
logom.jpg    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XXXIX Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 16 września 2009 roku, o godzinie 14.00, w "Sali kryształowej" Starego Ratusza przy ul. Bolesława Chrobrego 41.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów z obrad XXXVII i XXXVIII Sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2009 rok,
b) w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Gniezno dla samorządu powiatowego
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu powierzenia "URBIS" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie, zarządzania gminnym zasobem nieruchomości.
9. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny.
b) w sprawie zbycia działki przy ulicy Dębińskiej i ul. Leśnej w Gnieźnie.
c) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, przekazanej w użytkowanie wieczyste Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
d) w sprawie zbycia działek przy ulicach Parkowej i Kasprowicza oraz al. Marcinkowskiego w Gnieźnie.
e) w sprawie zbycia działki przy ulicy Kawiary w Gnieźnie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 94, 95, 96, 97, 98 na ark. 142, znajdujących się na os. Skiereszewo w Gnieźnie
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i zieleni, fragmentu osiedla Róża w Gnieźnie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Miasta Gniezna na lata 2009-2012".
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/238/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 września 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetowych Miasta Gniezna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego Nr 111 poz. 2040).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego".
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/335/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2009 r.
16.Zapytania i wolne głosy.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
Jerzy Stachowiak

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu