BLERICQ, EDWARD - ur. 21 VII w Koronowie na Pomorzu, w rodzinie pochodzenia niderlandzkiego, jako syn kupca Karola i Janiny z Żurawskich. Do gimnazjum uczęszczał w Brodnicy, gdzie w 1914 zdał maturę. Wcielony do armii niemieckiej przez 4 lata przebywał na froncie. W 1919 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Pelplinie, kontynuował je w Poznaniu, a święcenia kapłańskie otrzymał w 1922 w Gnieźnie. W tym samym roku udał się do Strasburga, gdzie studia teologiczne uwieńczył doktoratem prawa kanonicznego.
    W 1924 przebywał w Rzymie i pracował w administracji kościelnej przy Kongregacji Soboru i Trybunale Roty. W 1925/26 studiował we Lwowie historię prawa kościelnego w Polsce. Następne lata spędził w Poznaniu, był mansjonarzem przy kolegiacie i notariuszem w kurii arcybiskupiej. W 1928 został w Gnieźnie najpierw notariuszem, a potem oficjałem w Trybunale Metropolitalnym, pełnił też funkcje kanclerza kurii i egzaminatora posynodalnego. Od 1933 należał jako kanonik do Kapituły Prymasowskiej. Po śmierci bpa Laubitza został wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej, a we wrześniu 1939 kardynał A. Hlond powierzył mu jurysdykcję w archidiecezji.
    W stosunkach z władzami okupacyjnymi ksiądz Edward zachowywał odważną postawę, m. in. zdołał uratować kilku polskich księży przed zesłaniem do obozu i zapewnił im legalny pobyt w archidiecezji, organizował pomoc charytatywną dla ukrywających się i zagrożonych aresztowaniem. Podejmował próby uzyskania zgody Niemców na swój wyjazd do Berlina i rozmowy w nuncjaturze na temat sytuacji katolików polskich. Informował Watykan o prześladowaniach kościoła na terenie tzw. Kraju Warty. Jesienią 1941 został wysiedlony do Inowrocławia, gdzie osiadł przy kościele Św. Mikołaja. Hitlerowcy odmawiali uznania jego jurysdykcji, a on nie zgadzał się na przekazanie jurysdykcji księżom niemieckim. W 1945 wyczerpany okupacyjnymi przejściami i postępującą chorobą wycofał się z oficjalnej działalności i wrócił do Gniezna. W dowód uznania zasług położonych w okresie okupacji hitlerowskiej otrzymał z Rzymu prałaturę domową, a w listopadzie 1945 został mianowany protonotariuszem apostolskim. Zmarł w Gnieźnie 2 II 1946.
    Tekst: Wielkopolski Słownik Biograficzny, PWN, 1981, Józef Glemp.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM