nfozmjpg [300x226]

Zakończono realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest".

Wpłynęło 38 wniosków, z czego zrealizowano 33. Prace wykonywane były do dnia 31 października 2016r. Łącznie z terenu Miasta Gniezna unieszkodliwiono 107,2Mg wyrobów zawierających azbest.

Jednocześnie informuję, że Miasto Gniezno planuje kontynuację zadani w roku 2017. Jest to jednak uzależnione od przyznania środków na ten cel z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 


Już kolejny rok, przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków pochodzących z Budżetu Miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego będzie możliwość sfinansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.

Wnioskodawcami mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380; ze zm.), które posiadają tytuł prawny do nieruchomości lub jej części i na tej nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Finansowaniu będą podlegały koszty związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokrycia dachowego i/lub elewacji, a mianowicie: rozbiórka /demontaż/ elementów budynku zawierających azbest oraz unieszkodliwianie tj. przygotowanie do transportu – ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek, transport i przekazanie na składowisko.

Wnioski osób z terenu Miasta Gniezna można składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie do 30 września 2016 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 61 426 04 76 bądź 61 426 04 85.

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

Protokół końcowego odbioru robót

Regulamin udzielania finansowania

Wniosek o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM