Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna, przyjętym Uchwałą  nr XXIX/315/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z dnia 6 grudnia 2016r. poz. 7683, odbieranie odpadów zielonych (trwa, liście) od właścicieli nieruchomości położonych na osiedlach domków jednorodzinnych objętych odbieraniem odpadów zielonych: Arkuszewo, Dalki, Grunwaldzkie, Konikowo, Osiniec/Kawiary, Piekary, Pustachowa, Skiereszewo przez uprawnionego przedsiębiorcę odbywać się będzie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w terminach przewidzianych harmonogramem wywozu, dostarczonym mieszkańcom przez przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. co najmniej raz w tygodniu.

Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM