Spis treści:

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2.
Jak segregować odpady?
3. Czy można spalać śmieci?
4.
Jak można wykorzystać powtórnie odpady zielone?
5.
Czy można wyrzucać do kosza przeterminowane leki?
6. Co zrobić w przypadku problemów z odpadami?
7. Poziomy recyklingu i usuwania odpadów w Gnieźnie.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Miasto Gniezno prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) powierzyło firmie URBIS Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Bolesława Chrobrego 24/25.
PSZOK zlokalizowany jest:
• w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 21 - czynny jest w każdą sobotę (oprócz świąt) w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz dodatkowo w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w każdy piątek (oprócz świąt) w godzinach 15:00 do 17:00
• w Lulkowie przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów – czynny w każdą sobotę (oprócz świąt) w godzinach od 10:00 do 12:00.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gniezna odpady powstające w gospodarstwach domowych: odpady komunalne ulegające biodegradacji, chemikalia, zużyte baterie i małogabarytowe akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy oddawać w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jednorazowa ilość dostarczonych selektywnie zebranych odpadów typu zużyte opony określa się do 5 szt., odpadów zielonych do 10 szt. worków o pojemności 120l, a odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nie większej niż 1m3.

Oświadczenie o rodzaju i ilości dostarczanych odpadów.

Jak segregować odpady?

Każdy z nas wyrzucając odpad powinien wiedzieć, do jakiego pojemnika może to zrobić, powinien również wiedzieć, jakie odpady nadają się do selektywnej zbiórki, a jakie nie. Krótko mówiąc, które z nich mogą zostać poddane recyklingowi, tak by znów były użyteczne. Na terenie miasta Gniezna istnieje mieszany system selektywnej zbiórki odpadów. Służą do tego:

 • pojemniki białe, do których wrzucamy czyste opakowania ze szkła bezbarwnego: słoiki, butelki;
 • pojemniki zielone, do których wrzucamy czyste opakowania ze szkła kolorowego: słoiki, butelki;
 • pojemniki niebieskie, do których wrzucamy kartony, torby papierowe, książki, gazety, zeszyty, foldery, katalogi, mapy
 • pojemniki siatkowe, do których wrzucamy zgniecione butelki PET.

Recykling w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach, w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Funkcjonuje wiele różnych pojęć recyklingu.

Co zrobić ze zużytą pralką, lodówką?

Możesz je oddać w Punkcie Zbierania Elektrośmieci znajdującym się przy Zakładzie Oczyszczania Miasta - ul. Chrobrego 21, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 13.30. Zużyty sprzęt przywieziony we własnym zakresie przyjmujemy za darmo!

Małe elektrośmieci można wrzucać do pojemnika, który znajduje się przed sklepem Kaufland przy ul. Roosevelta 46 (Pojemnik dostępny 24h/7 dni w tygodniu).

Zbiórka elektorśmieci [300x169]Ponadto informujemy, że Urząd Miejski organizuje każdego roku wywóz Elektrośmieci. Głównym założeniem tej inicjatywy jest umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego pozbycia się zalegających odpadów elektrycznych i elektronicznych, np. starych lodówek, zamrażarek, pralek, zmywarek, odkurzaczy, komputerów, wiertarek, lamp, kalkulatorów, kosiarek, odbiorników radiowych, sprzętu AGD i RTV itp. Szczegóły: terminu i miejsca zbiórki zostaną podane na internetowej stronie www.gniezno.eu oraz w lokalnej prasie.


Elektrośmieci wyrzucone w sposób nieprawidłowy, a co za tym idzie - nielegalny, bezpośrednio zanieczyszczają środowisko stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

 

Czy można spalać śmieci?

Na terenie miasta Gniezna, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, jest zabronione spalanie odpadów komunalnych na powierzchni ziemi lub w urządzeniach, które nie uzyskały wymaganego zezwolenia na podstawie odpowiednich przepisów. Natomiast odpady typu: papier i tektura, drewno, opakowania z drewna, odpady z kory i z korka, trociny i ścinki drewna mogą być przekształcane termicznie w domowych instalacjach, kuchniach oraz piecach.

Jak można powtórnie wykorzystać odpady zielone?

Poprzez kompostowanie. Zaleca się kompostowanie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gniezna).

 

Czy można do kosza wyrzucać przeterminowane leki?

Absolutnie nie. Na terenie miasta funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów oparty na zbiórce odpadów w aptekach. Miasto zakupiło 10 pojemników do gromadzenia zużytych leków i przekazało je na podstawie porozumienia do miejskich aptek. Pojemniki są odpowiednio oznakowane i posiadają logo Miasta Gniezna.

Przeterminowane leki można oddawać za darmo w następujących aptekach:

 • Inter Apteka, ul. Jana III Sobieskiego 17,
 • Apteka „Na Cymsa”, ul. Cymsa 16,
 • Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Łubieńskiego 8,
 • Apteka „św. Wawrzyńca”, ul. Bednarski Rynek 2/3a,
 • Apteka „Panaceum”, os. Jagiellońskie 29,
 • Apteka „Tysiąclecia”, ul. Staszica 12a,
 • „Apteka w Ziemowicie”, ul. Roosevelta 92,
 • Apteka „Heureka”, ul. Pałucka 2,
 • Apteka „Starfarma”, ul. Sikorskiego 14,
 • Apteka „Na Dalkach”, ul. Jabłoniowa 23
 • Apteka Centrum Zdrowia, os. Jagiellońskie 44.

Dodatkowo przeterminowane leki mogą być oddawane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w  Gnieźnie przy ul. Bolesława Chrobrego 21.

 

Co zrobić w przypadku problemów z odpadami?

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gniezna właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych stałych.
Na terenie miasta, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się indywidualnego wywożenia i składowania odpadów stałych.
Odbieranie odpadów wielkogabarytowych winno się odbywać przez uprawnionego przedsiębiorcę w wyznaczonych miejsc w terminach przewidzianych harmonogramem, przynajmniej 3 razy w ciągu roku.
Odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach dostarczonych przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów.
Podmioty odbierające odpady komunalne zmieszane odpady zielone i pozostałości z sortowania przekazują do składowania w ZZO w Lulkowie.

Firmy świadczące usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Gniezna:

Alkom Sp. z o. o.
ul. Północna 1
61-719 Poznań

Zakład Sprzątania Placów i Ulic
Mielczarek, Sobański Spółka Jawna
ul. Jasielska 7B
60-476 Poznań

Technika Sanitarna Sp. z o.o.
ul. Jasielska 7B
60-476 Poznań

„ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa
mgr inż. Henryk Sienkiewicz
ul. Falista 6/1
61-249 Poznań

URBIS Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
ARTUR ZYS
ul. Warszawska 2
62-020 Swarzędz

Firma ODPAD
Transportowo – Handlowa
Wojciech Wesołowski
ul. T. Kościuszki 13/10
62-200 Gniezno

CRP Sp. z o.o.
os. Orła Białego 51/5
61-251 Poznań
 
„IGLESPOL” Z. IGLEWSKI i WSPÓLNICY Spółka jawna
ul. Wrocławska 14
62-300 Września

„EKO-TRANS”
Wywóz Nieczystości Stałych
Renata Nowak
62-260 Łubowo 4

P. P. H. U. "POL-SKÓR"
Jarosław Siwka
os. Władysława Łokietka 25f
62-200 Gniezno

AGRO-ESTETYKA
Piotr Kowalczyk
ul. Żwirki i Wigury 16/2
62-200 Gniezno

Firma Handlowo-Usługowa
„LUKTRANS” Łukasz Ratajczak
ul. Konikowo 10-12
62-200 Gniezno
 
Poziomy recyklingu i ograniczania odpadów w Gnieźnie:
 
 Zgodnie z art. art.  3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rok 2013

 

Rok 2015
 

Wykaz gniazd z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Gniezna

Miejsca zagospodarowania odpadów z terenu miasta Gniezna:

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Gniezna w roku 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Gniezna w roku 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Gniezna w roku 2016
Urząd Miejski w Gnieźnie

Realizacja: IDcom-web.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM